Brahma uniek charisma
Berend Beekhuis » Overige kleuren » Zilver Zwartgezoomd

Zilver Zwartgezoomd    Silver Laced

2015

Geplande combinatie:

14-H32-190-1.jpg  X  14-H27-335-1.jpg

                      F1 haan en hen beiden Co/co+,  Pg/pg+,  Ml/ml+

De voorgenomen F1 combinatie van de in 2014 gefokte onvolledig zilver zwartgezoomde haan en hen kan zilver zwartgezoomd leveren met een kans percentage van 1 op 64, dat kan dus nummer 1 zijn maar ook 64, daarin moet het dan een beetje meezitten (percentages ontleend aan de Kippen Kleuren Calculator).

Mooie voornemens en natuurlijk interessant om uit te pluizen of er komt wat je kunt verwachten uit de geplande combinatie. Vervolgens gaat het dan toch weer wat anders verlopen. Het geval wil dat er zich eind van de zomer 2014 een Nederlandse Belg, genaamd Christian Zaar, zich bij mij meldde naar aanleiding van deze website waarop de vorderingen in de diverse creaties zijn te volgen en dus ook mijn route richting de gezoomde kleurslag. Hij kwam met een voorstel wat ik niet af kon slaan. Hij wilde bij mij een drietal Brahma hanen onderbrengen een zilver zwartgezoomde, een goud zwartgezoomde en een geel witgezoomde met de afspraak om later een deel van de nafok uit een combinatie met mijn dieren terug te krijgen. Hij had tot twee keer toe een 20-tal broedeieren meegenomen vanuit de VS, waar hij voor zaken regelmatig verblijft. De totale uitkomst resultaat was niet  geweldig een 9-tal hanen in verschillende kleuren en 1 hen goud blauwgezoomd.

De 3 hanen zijn bruikbaar voor wat betreft de kleur en lijken daarin fokzuiver, voor de rest is er nogal wat werk te verrichten. De goud zwartgezoomde en de geel witgezoomde laten wat ras vreemde kenmerken zien, de zilver zwart gezoomde is van betere komaf maar had een enigszins scheve lichaamsbouw het geen resulteerde in een scheve staartdracht.

Eind 2014 heeft Christian de goud blauwgezoomde hen samen met een betere zilver zwartgezoomde haan naar Vaassen gebracht voor tijdelijk onderdak in verband met plotselinge verhuisperikelen.

Peter Schroe in Belgie heeft ook een zilver zwartgezoomde haan uit dezelfde serie gekregen zodat hij ook mogelijkheden heeft om de zilver zwartgezoomde kleurslag uit te bouwen, later vernam ik van hem dat hij daar geen gebruik van heeft gemaakt omdat het niets zou toevoegen aan zijn zilver zwartgezoomde Brahma's, met name voor wat betreft het formaat en de voetbevedering. Een en ander zou te maken kunnen hebben met de verschillende herkomsten van de dieren.

Zilverzwart-, goudzwart-, en goudblauw gezoomd zijn gecreëerd door Gary Imwalle uit de staat Ohio, hij deed dit met behulp van dubbelgezoomde Indische Vechthoenders (Cornish) en Cochins. Geel witgezoomd komt van de Wyandotte en is gedaan door Dan Powell uit Minnesota, tevens hield hij zich bezig met parelgrijs.  

Christan Zaar heeft de broedeieren aangeschaft bij twee verschillende Amerikaanse hatcheries zoals dat daar heet, producenten/handelshuizen van broedeieren, wel onder de vermelding dat de broedeieren afkomstig zijn van de stammen van beide genoemde heren. Gary Imwalle houdt zich nog actief met de Brahmafokkerij bezig, terwijl Dan Powell inmiddels gestopt is met de liefhebberij. Ze hebben een tijdje samengewerkt maar dat was geen succes, op de diverse sites/forums op internet is wel te achterhalen waar de samenwerking spaak liep.

 

Voor mij zijn er nu ook mogelijkheden in de blauw varianten en parelgrijs zou als recessief gen na verloop van tijd ook de kop op kunnen steken. Bij mijn dubbelgezoomden zit het er in en zelfs de Amerikanen kunnen het bij zich hebben.

Het is geen tentoonstellingskwaliteit die geleverd wordt door de hatcheries, het is een commerciële aangelegenheid. Ras eigenschappen worden daarbij geacht wel aanwezig te zijn. De vermeerdering staat voorop en daarbij worden nuteigenschappen ook niet uit het oog verloren. Verbetering van de typische raseigenschappen moet mogelijk zijn in de combinatie met mijn eigen dieren. Voor wat betreft de zuiverheid van kleur en tekening is het afwachten wat er uit de combinaties voortkomt.

Als de haan fokzuiver voor zilver zwart gezoomd is de kans op goed getekende dieren aanmerkelijk hoger geworden, de calculator geeft aan dat 1 op de 8 dieren fokzuiver kan zijn voor kleur en tekening.

           

               14-A32-188.jpg

              De zilver zwartgezoomde haan van Amerikaanse origine, stam Gary Imwalle.

                                                          foto d.d. 28 december 2014

 

Afgaande op wat er tot nu toe geboren is uit bovenstaande haan samen met de F1 hen lijkt het erop dat het percentage van 1 op 8 aardig uitkomt. Onderstaande een van de vroegste hennen die een  acceptabel tekeningbeeld zien.

 

            Zilverzwartgezoomd2.jpg

                                                                   15-H27-390       foto d.d. 8 augustus 2015 

 

De zes verschillende tekeningbeelden die er tussen de genetische code van de haan Co/Co, Pg/Pg en Ml/Ml en de code van de hen Co/co+, Pg/pg+ en Ml/ml+ zijn voor een deel hieronder in beeld gebracht en zullen bij het uitgroeien van de dieren nog aangevuld worden.            

 

                                     V-Zilverzwart1-1.jpg

 

                                     Zilverzwartgezoomdsite1-1.jpg

 

                                      V-zilverzwartgeb30-3-2015-kopie.jpg

 

   

 

2014

De in 2013 gefokte zilver dubbel gezoomde haan is gecombineerd met een wit blauwcolumbia hen.

           13-H32-112.jpg  x  Columbian1.jpg

Dat resulteerde in deze onvolledig zilver zwartgezoomde hen:

         14-H27-335.jpg

Zij zou dan in ieder geval 1x de columbiafactor Co, de zomingsfactor Pg en ook de zwartmaker Ml hebben.

 

De combinatie van de in 2013 gefokte zilverkwartel haan, die mogelijk 1 factor Ml, Co en misschien ook de  zomingsfactor Pg bij zich heeft samen met de meerzomig patrijs hen met 2x de zomingsfactor Pg:

              X 

Leverde de volgende twee nakomelingen, die iets van onvolledig zilver zwart gezoomd laten zien, de eerste serie een haan, de tweede een hen.

           

                                                  foto's d.d. 16 mei 2014

                          

                                                 foto d.d. 15 juli 2014

              

                                                           foto's d.d. 27 oktober 2014

         

 

Een zus van bovenstaande haan:

 

               

     

 

Deze twee patrijs hennen zijn ook uit bovenstaande combinatie:

             

                                                              foto  d.d. 15 juli 2014

Het lijkt erop dat de linker hen 2x de zomingsfactor heeft en de rechter hen 1x. Het tekeningbeeld van de linker hen komt sterk overeen met een normale meerzomig patrijs, dat zou betekennen dat vader 1x de zomingsfactor Pg bij zich heeft.

Dezelfde zilverkwartel haan als hiervoor met een tarwekwartel hen geeft de volgende jonge hen:

      

Ze is enigszins vergelijkbaar met haar halfzusters en laat ook een onvolledig zilver zwartgezoomd zien:

  

 

2012 / 2013

We kennen de fraaie plaatjes van deze inmiddels in de Verenigde Staten van Noord-Amerika gecreëerde kleurslagen in zilver- en goud zwartgezoomd en ook geel witgezoomd. Er zijn in 2010 voor het eerst broedeieren ingevoerd naar Zweden van de zilver zwart gezoomde Amerikaanse Brahma's, inmiddels zit er nafok van deze dieren bij Peter Schroe in België. Nu zou je verwachten dat deze attractieve kleurslag zich als een olievlek over Europa zou verspreiden. Dat is dus niet gebeurd en dat was voor mij de reden om alsnog  een begin te maken met de creatie van zilver zwartgezoomd. Met zilver dubbelgezoomd was ik al redelijk ver gevorderd en het zou een kwestie zijn van het fokzuiver toevoegen van de columbia factor fokzuiver om vervolgens uit te komen bij de gezoomde kleurslag.

 

Nu waren er al wat ideeën ten aanzien van de gezoomde kleurslag voor wat betreft een haan die in 2012 voortkwam uit een combinatie van een meerzomig zilverpatrijs haan en de oorspronkelijke tarwekwartel hen die waarschijnlijk de zwartversterker Ml heeft. De jonge haan hieruit laat in de borsttekening de eerste aanzet tot zwart gezoomd zien (onvolledig). De afgebeelde hen is een zuster waarvan het tekeningbeeld naar ik aannneem fokonzuiver meerzomig (Pg/pg+) laat zien, de zwartversterker is in een enkele dosis aanwezig (Ml/ml+). Even heb ik toen gedacht aan het begin van gezoomd toen ik de veer midden op de borst van de hen zag.

 

     

                                                                  foto's dd. 30  december 2012

 

          2013-02-22290-kopie.jpg

 

 

De onvolledig zilver zwartgezoomde haan van 2012 is teruggepaard aan zijn kwartelkleurige moeder. De nakomelingen waren zeer gevarieerd o.a. zoals te verwachten meerzomig zilverpatrijs,  maar ook wildkleur, zie de betreffende pagina. Er zat 1 hen tussen die met een beetje fantasie een begin van zilver zwartgezoomd laat zien, de Columbia moet er dan voor zorgen dat  nu zichtbare patrijstekening naar de rand van de veer gaat, onderstaand de foto.

 

     

                                                     foto d.d. 20 juli 2013

Een columbia haan x de bovenstaande tarwekwartel hen geeft de volgende haan, deze laat ook min of meer het tekeningbeeld van onvolledige zilver zwartgezoomd zien, hij gaat in 2014 gecombineerd worden met een meerzomig patrijs hen.